• South Bay Coalition
    to End Human Trafficking


    Spreading the seeds of hope

Ang Human Trafficking ay isang katotohanan sa ating komunidad. Ang mga taong bulnerable sa pamayanang Pilipino ay sapilitang nabubuhay sa karahasan, ninanakawan ng sahod, sekswal na pang-aabuso at pagsasamantala. Ang iba sa mga biktima ay mga kabataang pumpasok sa paaralan kasama ng inyong mga anak o mga kabataan sa inyong komunidad. Ang mga may edad na lagi ninyong nakakasalamuha ay maaari ring may itinatagong sakit at trauma, ngunit may mga palatandaan na puwedeng pag-aralan kung paano malalaman na may nangyayaring human trafficking. Ang mga nakaligtas ay bahagi ng iyong komunidad at ikaw ay may kakayahang may magawa tungkol dito. Ang pagiging tahimik ay makakadagdag sa hiyang naramdaman ng biktima. Walang sino man ang nararapat na dumanas ng pagsasamantala para sa ikalalamang ng iba.

Mga ahensiyang kasali sa kampanya

Ang kampanyang ito na pinamunuan at pinonduhan ng Kagawaran ng Kapulisan sa San Jose ay walong buwang proseso ng pakikipagtutulungan sa mga organisasyong nakabase sa komunidad at ng malikhaing pangkat kasama si Suzanne Boutilier at Traci Shiro. May mga grupong pokus ang isinigawa para makakuha ng mga impormasyon galing sa mga Asyano at sa komunidad ng mga Pacific Islander, para masigurong ang mga mensahe ay makakarating sa tahanan ng ating komunidad! Ang Human Trafficking ay nangyayari sa ating mga sariling komunidad at ikaw ay may kakayahang may magagawa tungkol dito.

Isinalin sa Tagalog ng Pilipino Association of Workers and Immigrants (PAWIS)

Mga Katotohanan Tungkol sa Human Trafficking sa South Bay

Ang South Bay Coalition to End Human Trafficking (SBCHT) ay isang lokal na pagsisikap na tumutugon sa human trafficking sa mga lalawigan ng Santa Clara at  San Benito sa California. Gumagamit ng mga paraang “pag-alam ng trauma” at “pagsentro sa biktima”, kami ay nagpapalakas ng lokal na kakayahan na tumugon at kilalanin ang mga taong nakaligtas sa human trafficking. Ang aming misyon ay para masiguro ang proteksyon ng mga biktima, ang mausig ang mga nagkasala, at ang mapigilan ang human trafficking at pagkaalipin sa pamamagitan ng mabisang pagsasanib ng mga kasama. Ang aming pananaw ang isang mundong walang pagkakaalipin. Ang aming mga layunin ay: (1) makapagbigay ng malawak na saklaw ng serbisyo para sa mga biktima ng human trafficking; (2) maitaas ang kamalayan tungkol sa human trafficking sa pamamagitan ng edukasyon at pag-abot sa komunidad; at (3) makapagbigay ng propesyonal na pagsasanay para sa mga nagbibigay ng mga serbisyo.

Kami ay tumutulong na mapadali ang mga pagsasanay, makagawa ng mga ulat, at mapag-ugnay ang pagsasanib ng mga nagpapatupad ng batas, ang nagbibigay serbisyo sa mga biktima, at ang ibang mga kritikal na ahensya para kilalanin at pagsilbihan ang mga biktima at matagumpay na usigin ang mga trafficker. Tawagan kami para sa iba pang impormasyon.

Para sa mga Survivors